สวัสดี

ร่วมเป็นจิตอาสา รวมพลังความคิด ก้าวผ่านวิกฤต COVID-19

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

ThaiFightCovid - One Stop Service

ThaiFightCOVID - One Stop Service

      สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และจิตอาสาจากหลากหลายอาชีพ มีเป้าหมายหนึ่งเดียวคือเราต้องปลอดภัยจากไวรัสโควิด

เริ่มจากเสียงเรียกร้องขอความช่วยเหลือ 7 ข้อ จากแพทย์ถึงวิศวกร เรื่องการปรับห้องรวมดันลบ การออกแบบอุปกรณ์ช่วยเหลือแพทย์ต่างๆ รวมไปถึงความต้องการอุปกรณ์ PPE ต่างๆ ที่ส่งเข้ามาอย่างต่อเนือง
      เพื่อความมีประสิทธิภาพในการตอบสนองความต้องการให้ตรงจุด ถูกที่ รวดเร็ว ลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน เราจึงตั้งเวปส่วนกลางขึ้นมาเพื่อรวบรวมความต้องการต่างๆ เพื่อให้จิตอาสา มาช่วยกันจัดหาวัตถุดิบ พัฒนาอุปกรณ์ เร่งผลิต ส่งมอบความต้องการที่จำเป็นให้ถึงมือผู้ใช้ เป็นฐานข้อมูลของสิ่งประดิษฐ์หรือแนวทางออกแบบที่ผ่านการทดลองทางการแพทย์แล้วเพื่อให้ ภาคต่างๆ สามารถนำไปผลิตและส่งมอบได้ในทันที
ThaiFightCOVID-19 วิศวกรรวมใจสู้ภัยโควิด


คณะที่ปรึกษา


 รศ.พิชนี โพธารามิก 


 รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรสกุล 


 ศาสตราภิชาน พูลพร แสงบางปลา 


 คุณจิระพงษ์ วินิชบุตร 


 นพ.วิวัฒน์ สุพรสวัสดิ์ 


 คุณอัจรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย 


 ดร.ชิต เหล่าวัฒนา 

คณะทำงาน


 คุณปิยพรรณ หันนาคินทร์ 
(ประธาน)


 ดร.อนุชิต อนุชิตานุกูล 
(รองประธาน)


 คุณธราธิป เสนีวงศ์ ณ อยุธยา 


 คุณภรณี หรูวรรธนะ 


 คุณนาวิก นำเสียง 


 คุณลิซ่า งามตระกูลพานิช 


 ดร.นัยวุฒิ วงษ์โคเมท 


 คุณไอรินทร์ บุญกาญจน์วิสิฐ 
(เลขา)


 คุณจันทร์ทิพยุ์ อังคณานุชาติ 


 ดร.บุษกริน นิติวงศ์ 


 ดร.อภิชัย สมบูรณ์ปกรณ์ 


 คุณพีรยุทธ ย่องซื่อ 


 คุณกมลวัทน์ สุขสุเมฆ 


 คุณณหทัย ใจกล้า 
(ประชาสัมพันธ์)


 คุณอภินันทน์ รัตนธีรโรจน์ 


 คุณพลวัฒน์ ตันติวงศ์อำไพ 


 คุณรังสิมา มาลีวัฒน์ 


 คุณสิริ ปรีดาปรัชญากุล 


 คุณสุชารีย์ รวิธรธาดา 


 คุณสุชิน รัตนศิริวิไล 


 คุณวิลาวัณย์ อติวัฒนานนท์ 


 คุณภัทรวดี ฉลูทอง 


คำแนะนำการใช้งาน

  • Registering - Many forums require users to register to gain full access.
  • Logging In - Once registered, users must login to access their account.
  • Profile - Each member has their own personal profile.
  • Search - Searching is an extremely helpful tool for finding information in posts and topics.
  • Posting - The whole point of a forum, posting allows users to express themselves.
  • Bulletin Board Code (BBC) - Posts can be spiced up with a little BBC.
  • Personal Messages - Users can send personal messages to each other.
  • Memberlist - The memberlist shows all the members of a forum.
  • Calendar - Users can keep track of events, holidays, and birthdays with the calendar.
  • Features - Here is a list of the most popular features in SMF.